22 sierpień 2019

Urodzeni w marcu

 26 marca

Przejawiają zainteresowania filozoficzne, są postępowi i nie upierają się przy własnym zdaniu. Jeżeli podejmą się jakiegoś zadania, to czynią to energicznie i z przekonaniem. W gruncie rzeczy

są to osoby życzliwe, jednak bywają też drażliwe i niecierpliwe. Skłonność do wywyższania się jest u nich silniejsza od skromności.

Kto urodził się dnia 26 marca, ten spełnia najczęściej to, co sobie postanowi i osiąga obrane przez siebie cele życiowe.

Jest to szlachetny, inteligentny człowiek, mający upodobania filozoficzne i lubiący wszystko co postępowe. Jest zwolennikiem argumentów, dowodzenia, sporów i dyskusji - przez to nieraz stwarza sobie wrogów. Jego chęć zwalczania wszystkiego co przestarzałe i nieracjonalne jest niezwykle silna. Zdecydowany, gorliwy, wbrew wszelkim opozycjom i przeszkodom, potrafi zrealizować własne plany i osiągać życiowe zamierzenia. Dowcipny, wesoły, jest bardzo rozmowny, towarzyski i bystro wszystko obserwuje, orientując się niezwykle trafnie w sytuacjach życiowych. Potrafi zawsze skierować konwersację na nowe tory niezwykle interesującą rozmową i nie zabraknie mu nigdy tematu do pogawędek. Lubi bawić towarzystwo. Bywa niespokojny, dlatego nieustannie znajduje się w ruchu. W życiu czekają go liczne zmiany, a jego pozycja- nieraz przez długi czas, nie może się ostatecznie wyklarować, pomimo wszelkich wysiłków jakie podejmuje w tym celu. Wierny i prawy, ma gest szeroki. Lubi piękno, porządek, harmonię i eleganckie otoczenie. Interesuje się lotnictwem, lubi polowania oraz wszelkie sporty. Pewny siebie, agresywny, posiada odwagę swych przekonań i dużo entuzjazmu, jaki okazuje w swych poczynaniach życiowych, które jednakże nie zawsze udaje mu się zakończyć pomyślnie. Przejawia wybitną zręczność w kierunku mechaniki, a może osiągnąć dobre rezultaty również w przemyśle. Rolnictwo mniej mu odpowiada. Ma doskonale przystosowaną naturę do tego, aby górować nad innymi. Ożywiają go niezwykłe ambicje i dążenia, a w swej karierze pragnie prześcignąć krewnych i znajomych. Nieraz okoliczności życiowe same wynoszą takiego człowieka na wysokie stanowisko. Jednakże to wyniesienie połączone jest zawsze z pewnymi trudnościami i w takich wypadkach mogą mu nawet grozić katastrofy i załamania kariery zawodowej. W jego życiu zaszczyty łączą się z niebezpieczeństwami. Co mu grozi? Jego kaprysy i zmienność wywierają ujemny wpływ na koleje losu. Nie wszystkie jego pragnienia zostaną w życiu osiągnięte albo go cieszą, a zadania jakie go czekają często są drażliwe.

 

27 marca

Swoim zachowaniem potrafią stworzyć fałszywy obraz własnego charakteru. Są mądrzy i właściwie rozumieją życie. Potrafią wiele spraw przewidzieć i dzięki temu uniknąć rozczarowań i zaskoczenia. Zanim podejmą jakieś działania wcześniej badają grunt, potem posuwają się niezwykle ostrożnie krok po kroku. Najczęściej mają z góry założone cele i przez znaczną część swojego życia dążą do ich realizacji. Co ważne, raz wyrobionych poglądów szybko nie zmieniają. Poza tym, brak jest im cierpliwości, bywają łatwowierni i naiwni, oraz często unoszą się ambicją i porywają na sprawy przekraczające ich możliwości.

Kto urodził się dnia 27 marca, ten jest chytry, rozważny, przebiegły i wykazuje zdolności dyplomatyczne.

Mądry, opanowany, oszczędny, ostrożny i przewidujący, potrafi utrzymać się w cuglach i być bardzo czujny wobec potencjalnych wrogów. Wie do czego dąży, ma stałe poglądy i cele. Charakter jego pełen jest kontrastów. Na ogół jest dość niecierpliwy, jednak wobec osób kochanych potrafi okazywać powolność i cierpliwość graniczące wręcz z nierozsądkiem. Mimo swej niezwykłej przenikliwości przyjmuje różne pokrętne wymówki i oszukańcze tłumaczenia innych z udaną łatwowiernością. Nawet w największych życiowych niebezpieczeństwach, nie opuszcza go wielka przytomność umysłu i chytrość, dzięki czemu szczęśliwie wychodzi z każdej przygody. Jest pełen ekspansji i nieraz przecenia własne siły. Trzeba przyznać, że mu się dość dobrze wiedzie w życiu, ale właśnie ten fakt może w nim rozwinąć nieostrożność i skłonność do zbytniego ryzyka- co w rezultacie może przyczynić się do strat lub niepokojów nerwowych. Pod względem zdrowia fizycznego i energii jest to typ bardzo rześki, ale niebezpieczeństwem jego może właśnie stać się nadmiar sił żywotnych i ekspansji fizycznej. To też nieraz z powodu przepracowania musi odbywać kurację wypoczynkową, co przy jego nadmiernej aktywności jest bardzo męczące. Co mu grozi? Ponieważ pragnie zawsze doprowadzać swe zamiary do skutku -nieraz mimo całkowicie niesprzyjających okoliczności i wbrew wszelkim przeszkodom, a nawet i w czasie do tego nieodpowiednim, nierzadko narażony zostaje na dotkliwe rozczarowania. Dalszymi konsekwencjami takich niepowodzeń mogą być: gniew, niecierpliwość, podrażnienie, co w konsekwencji skończyć się to może na bólach głowy lub newralgii. Nadmierny entuzjazm, jaki ożywia takiego człowieka, stanowi dla niego samego dość spore niebezpieczeństwo, zwłaszcza gdy silnie przejmie się jakąś ideą. Łatwo wówczas może popaść w fanatyzm lub w monomanię. Kto urodził się 27 marca, ten potrafi bronić się skutecznie przeciw wszelkim atakom, nie narażając się nikomu. Osiąga wreszcie swe zamierzenia i cele, ale bardziej dzięki temu, że stara się być ostrożny i unika niebezpieczeństwa, aniżeli przez jakieś poczynania agresywne lub akty przemocy.

 

28 marca

Cechami charakteru niewiele odbiegają od urodzonych 27 marca. Nie można odmówić im intelektu ani ogromnej ambicji. Bardzo im to w życiu pomaga. Błyskawicznie reagują na wszelkie zmiany i dzięki posiadanej przedsiębiorczości osiągają znaczne sukcesy. Są otwarci na wszelkie inicjatywy, nawet prekursorskie. Dużą wagę przywiązują do uczucia i często jest to główne kryterium przy wyborze współpracowników lub przedsięwzięć. Współpraca z nimi, jak i współżycie nie są łatwe.

Bywają popędliwi i zaślepieni w swoich ideach.

Kto urodził się dnia 28 marca, mimo swojej dużej intuicji nie dostrzega wad przyjaciół.

Sympatie jego są bardzo żywe, a natura przyjazna. Trudno jest ukryć przed nim cokolwiek. Bez zamiany jednego słowa od razu wyczyta z twarzy jakąś przykrość uciskającą serce przyjaciela. Nieraz nawet może określić powód tej troski i pracować nad usunięciem jej niemiłych przyczyn.

W stosunku do swych przyjaciół jest zaślepiony i zupełnie nie dostrzega ich błędów. W stosunkach z obcymi jest natomiast niezwykle trafnym obserwatorem i od razu wyłapuje ich wady i „usterki”. Usposobiony postępowo szybko przyswaja sobie nowe idee i w każdej dziedzinie pracy: intelektualnej, artystycznej, bądź czysto praktycznej, dąży zawsze do postępu i stosowania najnowszych metod. Zamiłowanie do walki- u jednostek bardziej „rozwiniętych”, przejawia się jako niezwykle przenikliwy intelekt - niebezpieczny szermierz na polu myśli. Jego przedsiębiorczość, gorliwość i ekspansja wyładowują się w życiu w najrozmaitszych kierunkach. On sam zawsze dąży po liniach kierowania innymi, poddawania ich swej woli i stania na czele. Możność spojrzenia w oczy przeciwnościom oraz przezwyciężania trudności szczerze go raduje. Wyzywa do walki opozycję, aby jego zdolności miały odpowiednie pole do popisu. A jakie ma wady? Nieopanowany, popędliwy, niespokojny, burzliwy, często mściwy. Prędko wybucha gniewem i łatwo wywołuje dokoła siebie zamieszanie. Nieraz występuje do walki przeciwko ogólnie przyjętym poglądom i niepokoi swe otoczenie. Ma tendencję do popadania w niebezpieczne sytuacje, bywa lekkomyślny- wskutek czego może nawet stać się ofiarą własnej nieostrożności. Mężczyzna urodzony 28 marca nie cofa się nigdy przed walką, nie ustępuje z placu broni i pragnie zwyciężyć za wszelką cenę! Jest dla niego zawsze ogromnym rozczarowaniem, gdy musi ustąpić przeciwnikowi.

Kobieta - w swym charakterze jest dość podobna do mężczyzny: w przyjaciółkach i osobach sympatycznych dostrzega tylko same pozytywy. Natomiast jej ostry język bardzo skutecznie daje się we znaki osobom niesympatycznym.

 

 

29 marca

Mają silną wolę i wiarę w siebie. Są bojowi i nie zrażają się trudnościami. Trudno jest ich sobie podporządkować, gdyż zawsze dążą do samodzielności i niezależności. Pycha nie dodaje im uroku, ale jest to silniejsze od nich. Lubią odchodzić od ustalonych planów, co przechodzi nieraz w typową samowolę. Często bywają popędliwi, czego później żałują. Największą ich wadą jest chyba egoizm. Z pozytywnych cech wymienić należy lojalność.

Kto urodził się dnia 29 marca, ten jest miły jako przyjaciel, lecz groźny i niebezpieczny jako wróg.

Jego wielka wiara w siebie dochodzi aż do zuchwalstwa. W niebezpieczeństwie jest całkowicie skupiony i zachowuje zimną krew, a ożywia go zawsze wielka odwaga. Dołącza się do tego nierzadko pycha i samowola. Dla swych przyjaciół jest bardzo oddany i wyświadcza im chętnie przysługi. Potrafi być, natomiast, niezwykle groźnym wrogiem - atakującym bez wahania swego przeciwnika! Nade wszystko ceni wolność i samodzielność. Sam pragnie stawiać czoło burzom życiowym, gardzi wszelką pomocą i nie wysłuchuje rad innych ludzi. Nieustannie zajęty sobą, mówi chętnie o swych sprawach, okazując przy tym sporo egoizmu. Jest tak wyniosły, że czuje szacunek tylko dla samego siebie. Ma dużo dobrego smaku i zdrowego sądu o rzeczy. Lubi układać projekty i plany, ale nie interesuje się szczegółami i ich wykonaniem, gdyż pragnie wszystko ujmować w liniach szerokich i zasadniczych. Jako korespondent nie zawsze bywa miły, bowiem styl jego listów jest krótki, dogmatyczny i przypomina nieraz rozkazy wojskowe. Dzięki swej wielkiej pewności siebie i zuchwałości, przeważnie osiąga w życiu dobre rezultaty. Gorzej jest, gdy musi służyć u kogoś. Staje się wówczas zarozumiały i hardy, a w razie ograniczania go i krępowania w czymkolwiek staje się bardzo niespokojny. W sprawach pieniężnych jest szczodry i ma szeroki gest. Praktyczny, szybko orientuje się w interesach. Nie lubi osób stojących wyżej od niego -czy to pod względem moralnym czy umysłowym. Co do swych wierzeń i przekonań - może okazywać wielki upór i zaciętość. Kobieta urodzona tego dnia jest wyjątkowo niecierpliwa. Nie lubi długiego szycia, drobiazgowych robótek lub wykańczania. Początkowo przygląda się bacznie całej sprawie, potem układa projekt i... czeka, aby ktoś za nią wykonał daną pracę. Najlepsze swe uzdolnienia i talenty może zniszczyć przez zazdrość, zaś mężczyzna przez gniew i popędliwość. Dzięki tym wadom charakteru- urodzeni 29 marca, nieraz tracą doskonałe życiowe okazje.

 

30 marca

Często są wybitnie uzdolnieni. Rozpiera ich energia życiowa i chęć działania. W dążeniu do celu odważnie pokonują przeszkody. Cechuje ich zuchwałość i nieustępliwość. W konfliktowych sytuacjach są wybuchowi. Na co dzień to ludzie szczerzy- co na sercu to i na języku. Uważają się za szlachetnych i tacy zazwyczaj są. W stosunku do przyjaciół i rodziny bywają często wspaniałomyślni.

Kto urodził się dnia 30 marca, ten może się wznieść w życiu ponad sferę swego powodzenia.

Pragnie władzy i uznania - a może zajść daleko. Ma przyjaciół wysoko postawionych. Umysł jego obdarzony jest wielkimi zdolnościami. Jego kariera będzie całkiem swoista, jedyna w swoim rodzaju. On sam może się wyróżniać przedsiębiorczością i zuchwałymi poczynaniami. Pełna entuzjazmu przyjaźń zajmuje w jego życiu dość dużo miejsca, a ten sam impet i gorliwość, jakie okazuje w innych sprawach życiowych, cechują również i jego przeżycia miłosne. Szlachetny, namiętny, wspaniałomyślny w swych przejawach miłości, szybko się zakochuje i wstępuje bez namysłu w związki małżeńskie- co może później stać się źródłem większych przykrości. Najlepszym partnerem w małżeństwie dla takiego człowieka jest osoba ustępliwa i spokojna- o ile posiada ona jednak charakter bardziej samodzielny. W przeciwnym razie pożycie małżeńskie mogłoby przyjąć formę mniej lub więcej wesołego pojedynku, niepotrzebnego marnowania energii i czasu na drobne spory. Urodzony 30 marca potrzebuje żony czułej, łagodnej i dostosowującej się, która podziwiałaby jego energię i aktywność, nie przeciwstawiałaby mu się, znosiła cierpliwie jego wybuchy i dążąc w życiu jego śladami dopomagałaby mu w trudnościach, jakie ciągle wywołuje swym pośpiechem, nadmierną gorliwością i impetem oraz nie zapominała o szczegółach, które on - w swym dążeniu naprzód - łatwo przeocza. Jak wychować dziecko urodzone w tym dniu? Nie należy go dręczyć, dokuczać mu, ani też siłą do niczego przymuszać. Gdy mu się zostawi samodzielność i pozwoli załatwiać jego drobne sprawy życiowe jak samo zechce, można go wszak również dopilnować. Gdy natomiast staje się podrażnione, gniewne i odrzuca wszelką pomoc, wówczas trzeba je zostawić samemu sobie i nie wyszydzać, tylko traktować przyjaźnie, perswadując jak najbardziej łagodnie i dobrotliwie. Bowiem na miłość, życzliwość i przyjaźń dusza takiego dziecka reaguje posłuszeństwem i poddaniem się. Dlatego też, należy je strzec przed rozdrażnieniem i rozwijać jego wielkie wrodzone zdolności umysłowe. Urodziny 30 marca dają na ogół powodzenie w przedsięwzięciach i sporo uznania!

 

31 marca

To osoby inteligentne, błyskotliwe, optymistycznie nastawione do życia. Reagują na każdą zmianę sytuacji- nic nie ujdzie ich uwadze. Najbardziej wierzą w to, co sami robią lub mówią. W kontaktach międzyludzkich są delikatni i subtelni. W miłości bardzo zaangażowani. Ich wadą jest słaba wola, bezkrytyczne naśladownictwo oraz pozowanie na znawców w różnych dziedzinach nauki i sztuki.

 Kto urodził się dnia 31 marca, ten bywa impulsywny, odważny i dąży naprzód wierząc w swe powodzenie.

Chociaż w swej drodze życiowej nierzadko się potyka i upada, to mimo wszystko szybko o tym zapomina i z odwagą rusza naprzód. Swoją przedsiębiorczością toruje sobie nowe ścieżki życiowe i z łatwością pokonuje wszelkie przeszkody. Błyskotliwy, popisujący się swymi zdolnościami, nie poddaje się nigdy pesymizmowi, a jego wiara w siebie rozbraja krytyków. Żywy, wesoły, aktywnością zaraża otoczenie i może być pożądanym towarzyszem w pracy społecznej. Wierzy głęboko, że jego poglądy i krytyki są absolutnie sprawiedliwe. Jednakże często zdarza mu się pomylić - i wówczas powinien przyznać się do tego - chociażby przed sobą samym, a swe zapatrywania uzgadniać z faktami życia. Trzeba dodać, że jest to człowiek delikatny i szlachetny, poświęcający chętnie swój czas innym. Wola jego nie jest zbyt silna, a chęć przypodobania się innym może sprowadzić go na manowce. Często zapomina się i może być niedyskretny. Do czego powinien dążyć? Niechaj stara się rozwijać w sobie powściągliwość w słowach i poskramiać swą tendencję do rządzenia każdym napotkanym, na swojej drodze, człowiekiem. Biorąc udział w konwersacji, niechaj nie stara się skupić uwagi wszystkich obecnych wyłącznie na własnej osobie. Jego impetyczność może go zaplątać w różne komplikacje życiowe lub awantury. Gdyby kierował się własna intuicją, nie myliłby się, a jego wnioski byłyby bardziej logiczne i słuszne. Choroby jakie mogą mu dolegać to: bóle głowy, niedomagania żołądkowe lub uszkodzenia oczu. Na ogół jest to człowiek zdrowy, o mocnym organizmie, mogący dożyć późnej starości. Wszelkie swe dolegliwości fizyczne może przezwyciężyć przez spokój i opanowanie. Kobieta urodzona tego dnia ma usposobienie bardziej łagodne aniżeli mężczyzna, okazuje więcej serdeczności i przywiązania, ale mimo to posiada w sobie dużo wojowniczości. Nic nie potrafi czynić połowicznie, przejmuje się wszystkim co robi i pragnie, aby otoczenie podzielało jej entuzjazm.

 

Opracował: Magdalena Gryczke

Źródło: przyjaznywroclaw.pl

Share

Komentarze   

 
+1 #1 Counter Strike CSS 2014-07-13 14:59
Podoba mi się tutaj, super stronka. Pozdrawiam
Cytować
 

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież

Ostatnie komentarze

Partnerzy