22 sierpień 2019

Urodzeni w marcu

 15 marca

Wiedzą czego chcą od życia i jak rzadko kto umieją korzystać z jego przyjemności. Folgują również swoim namiętnościom. Są przenikliwi, wytrwali, ambitni, życzliwi dla otoczenia i bardzo uczuciowi. Odznaczają się bystrym umysłem. Otoczeni bywają kręgiem przyjaciół i wielbicieli, a życie ich nie jest nudne, ani tym bardziej monotonne.

Kto urodził się dnia 15 marca, ten jest prawy, ludzki i ma dobre intencje.

W naturze swej ma dużo sympatii i życzliwości dla innych: pragnie żyć w zgodzie ze wszystkimi. Odczuwa wszystko bardzo wyraźnie i głęboko, chociaż rzadko uzewnętrznia swe wzruszenia.

W życiu przechodzi zazwyczaj różne doświadczenia i przejścia. Jest to jednak człowiek wytrzymały, który potrafi okazać opór napaściom, jakich mu nie szczędzą wrogowie. Zazwyczaj też osiąga w życiu obrane i upragnione cele - nie tracąc majątku, honoru i opinii. Umysł jego jest przenikliwy i bystry, ambicje wysokie, wiara niezłomna, a intencje czyste. Mimo to, jednak, nie zawsze zostaje należycie zrozumiany przez otoczenie w którym przebywa. Może zostać człowiekiem wybitnym lub zająć dobre stanowisko i cieszyć się ogólnym szacunkiem. Gdy sam pochodzi ze sfer wyższych może osiągnąć karierę życiową przez zwycięstwo odniesione nad swymi wrogami. Pochodząc zaś ze środowiska niskiego - może zrobić majątek w służbie człowieka potężnego lub wybitnego. Wnętrze jego duszy jest subtelne i delikatne, a wrażliwość potęguje się z wiekiem. To co doprowadza do rozdrażnienia innych ludzi, on znosi spokojnie i spolegliwie. Zarówno mężczyzna, jak i kobieta, urodzeni tego dnia, mają zazwyczaj liczniejsze potomstwo i bardzo są do swoich dzieci przywiązani. Zbyt są jednakże tolerancyjni i pobłażający, aby można było ich uważać za dobrych rodziców.

A co może zagrozić urodzonemu 15 marca? Chociaż w życiu wiele się trudzi i ciężko pracuje, bywa, iż rezultaty przez niego osiągnięte nie odpowiadają wysiłkom i oczekiwaniom. Stanowisko, jakie może osiągnąć nie zawsze jest trwałe i może być na nim narażony na przewroty, rozczarowania lub spóźnione wyrzuty sumienia. Wady osoby urodzonej tego dnia? przywiązanie do użycia, dobrze zastawionego stołu, lub środków odurzających. Taki człowiek lubi towarzystwo osób płci odmiennej i najczęściej podpada pod ich władzę. Gdy nie potrafi oprzeć się swym namiętnościom i pozwala sobie na wszystko, może osłabić swój wrażliwy organizm.

 

16 marca

Mają wybitną inteligencję i duże zdolności organizacyjne. Już te cechy wystarczyłyby do osiągnięcia sukcesu, szczególnie w interesach. Ponadto, osoby te wierzą we własne siły i odważnie realizują swoje plany. Dotychczas nie rozstrzygnięto czy przeważają u nich ambicje czy talent. W głębi duszy są uczuciowi, co trudno jednak dostrzec. Zrażają do siebie najbliższe otoczenie zbytnim radykalizmem własnych poczynań. Niestety wierność i lojalność jest im obca, co przy ich zmysłowości specjalnie nie dziwi.

Kto urodził się dnia 16 marca jest towarzyski, wesoły i łatwo może odnieść zwycięstwo nad swymi wrogami.

Jest to człowiek ostrożnie torujący sobie drogę w życiu, ale ta ostrożność łączy się z głęboką pewnością, że jest doskonale zabezpieczony przed wszelkimi życiowymi niespodziankami. Pomimo swojej przezorności i ostrożności, wykazuje ducha nieustraszonego i bohaterskiego, gdyż w gruncie rzeczy ma naturę wojowniczą, dążąca do zwycięstwa. Umysł jego jest bardzo bystry i przenikliwy, dzięki czemu pozwoli mu zwyciężyć wrogów i unieszkodliwić ich intrygi. Okazuje ostrożność w obronie i odwagę w atakowaniu - co pozwala mu pokonać opozycję. Posiada wielkie zdolności organizacyjne - przy czym może przejawiać tendencje zbyt radykalne. Nie powinien zagłębiać się zbytnio w szczegóły, aby nie tracić z oczu całokształtu. W miłości jest to człowiek bardzo sympatyczny, znoszący bez szemrania przykrości ze strony osób kochanych. Jest przy tym zdolny do całkowitego poświęcenia się i oddania, aczkolwiek nie zawsze dochowuje wierności. Nie jest to jednak niewierność aktywna lecz raczej bierna, spowodowana wrażliwością, zmysłowością i silnym podleganiem wpływowi osób płci odmiennej. Zwłaszcza kobiety nie potrafią się oprzeć swym admiratorom. Pod tym względem wychowawcy powinni zwracać uwagę na młode panienki, urodzone w tym dniu. Siła życiowa urodzonych 16 marca nie jest zbyt wielka, a ich organizm bardzo wrażliwy - zwłaszcza na choroby zakaźne. W kierunku tym należy zachować dużą ostrożność, dbałość o zdrowie i profilaktykę. Gdy taki człowiek podlega chorobie – a jest to najczęściej jakaś niedyspozycja nerwowa, słabość kiszek - ewentualnie niedomagania płucne, powinien wystrzegać się zaziębień przez stopy- do czego ma dość duże skłonności. Niechaj unika stosowania lekarstw o silnym działaniu, których wpływ na jego wrażliwym organizmie odbija się zbyt silnie i wytrąca go z równowagi. Zwłaszcza wpływ wszelkich środków narkotycznych może bardzo ujemnie odbić się na funkcjach organizmu i wywołać zaburzenia, jak również szkodliwe przyzwyczajenia i późniejsze nałogi. Jest to człowiek życzliwie usposobiony do otoczenia, a zwłaszcza osób niżej stojących na drabinie życiowej, co przejawia się przede wszystkim w jego stosunku do podwładnych i służby. Potrafi on ocenić w pełni ich poświęcenie i wierność, bywa też w stosunku do nich zbyt pobłażliwy i tolerancyjny.

 

17 marca

To osoby o wielkim sercu i dużej wrażliwości. Mają umysł analityczny, którym ogarniają całość rzeczy. Żyją w przyjaźni z całym światem. Cechuje ich ugodowość i serdeczność. Nie wywyższają się, ani nie dążą do luksusu. Chętnie pomagają innym i są zdolni do poświęceń. Z takim charakterem trudno o sukcesy materialne lub awans zawodowy. Dlatego żyją na ogół skromnie ale szczęśliwie. Nie przeszkadza im zbytnio brak silnej woli ani nadwrażliwość. Stosują w życiu taktykę schodzenia silniejszym z drogi, a do słabszych wyciągają pomocną dłoń.

Kto urodził się dnia 17 marca, ten może osiągnąć dobre stanowisko na którym grozić mu może nagła katastrofa.

Urodzeni tego dnia dają dzielą się na dwa typy - albo człowieka dość powierzchownego - albo też głębokiego i usposobionego filozoficznie. Jego natura jest jasna i wyrazista. Ma serdecznych przyjaciół, którzy okażą się w końcu bardzo pożyteczni. Także osoby wyżej postawione okazują mu swą protekcję. Usposobiony społecznie chętnie spełnia swe obowiązki względem innych i nie chciałby sprawiać najmniejszej subiekcji nikomu. Nie jest bynajmniej rewolucjonistą - uznaje w pełni obowiązujące systemy moralne, społeczne i towarzyskie i poddaje się im z ochotą.

Z poddaniem się również znosi życiowe przejścia, ograniczenia i uciski, na jakie bywa nieraz narażony. Jest dowcipny, a ponieważ łatwo dojrzy śmieszne strony każdego, może swymi słowami wywołać niezadowolenie otoczenia. Trzeba dodać, że inni ludzie najczęściej nie rozumieją go i oceniają niesprawiedliwie, nie potrafiąc dostrzec jego jak najlepszych zamiarów i czystych intencji. Co mu grozi? Może on zostać powalony przez nagłe i nieoczekiwane nieszczęście, które zniszczy rezultaty jego prac i zrujnuje nadzieje. Niechaj więc zachowuje jak największą ostrożność, niechaj pracuje gorliwie i sieje ziarna swej pracy na szerokie pola społeczeństwa. Czy zbierze żniwo swego działania? Nie wiadomo. A jak wychować dziecko urodzone 17 marca? Największe wysiłki wychowawców powinny być skierowane na rozwinięcie w nim woli. Czasami okazuje ono dziwny upór, którego jednakże nie należy uważać za objaw chęci i nie trzeba starać się o złamanie takich nagłych napadów dziecka. Jest to bowiem często uczucie wstydu, wywołane przez jego wielką delikatność i wrażliwość, która została przez coś boleśnie dotknięta. Ponieważ takie dzieci okazują duże zdolności, należy je wcześnie przyuczać, aby starały się wszystko same rozstrzygać i decydować - na podstawie pewnych, określonych przez wychowawców zasad. Dziecko szybko je pojmie i w czyn wprowadzi.

 

 

18 marca

Na brak efektów nie mogą narzekać. Przychodzą im łatwiej niż innym, tym bardziej, że urodzeni w tym dniu odznaczają się bystrym umysłem i umiejętnością praktycznego działania. Każdy problem poddają logicznym rozważaniom. Ich głównym atutem jest jednak przebiegłość. Są niezwykle aktywni i ambitni w dążeniu do celu. Przez otoczenie nie są zbyt lubiani. Muszą wyzbyć się podstępności i pohamować wybuchy niezadowolenia.

Kto urodził się dnia 18 marca, ten potrafi wszystko wykorzystać umiejętnie dla swoich celów.

Jego natura wykazuje pewną podwójność. Z jednej strony jest to człowiek niezwykle aktywny, ambitny, przebiegły, bystry ,o dużych zdolnościach dyplomatycznych, pragnący stać na czele i przewodzić innymi, dążąc do tego, by kierować się w życiu logiką. Z drugiej znowu strony - okazuje dużą wrażliwość, nerwowość, poddaje się wpływom uczuć i rozrzewnienia oraz pozwala otoczeniu oddziaływać na siebie. Dobroduszność łączy się w nim z podstępnością i przebiegłością. Taka podwójność natury wywołuje niezrównoważenie charakteru, co połączone bywa z nagłymi wybuchami gniewu. Udręczają go również stany niepokoju, troski i ogólnej konfuzji. Zdrowie jego jest dość delikatne- łatwo się zaziębia, a stany niepokoju psychicznego odbijają się ujemnie na organizmie. W chorobie jest niecierpliwy i podrażniony: łatwo się przejmuje, martwi i oczekuje najgorszych wyników. Co mu grozi? Że nic go nie potrafi doprowadzić do doskonałości i nie rozwinie odpowiednio swych zdolności, a to dzięki brakom psychicznym lub wadom charakteru. Ma on jakieś tajne zamiary lub ukryte pomysły, które są z gruntu fałszywe i dzięki temu jego wszystkie dobre intencje i wysiłki mogą pójść na marne. Do czego powinien dążyć? Do skoncentrowania się i milczenia - przez co osiągnie potęgę wewnętrzną. Powinien również nauczyć się sztuki doskonałego wypoczynku przy całkowitym ukojeniu nerwów, co bardzo dodatnio może wpłynąć na jego zdrowie. Jak wychować dziecko urodzone 18 marca? Rodzice i wychowawcy powinni przede wszystkim przyuczać takie dziecko do życia realnego i nie pozwalać mu żyć zbytnio wyobraźnią. Jego zdolności umysłowe są bardzo duże, okazuje ono czujność, bystrość, zdolności organizacyjne, ale dzięki intensywnemu życiu psychicznemu ma zawsze tendencje do przesady i hiperbolizowania każdego faktu pod wpływem wyobraźni. Jest ono równie dumne, jak wrażliwe - nie pozwala się ograniczać i nie lubi kontroli. To też niechaj samo zbiera swe doświadczenia życiowe i uczy się liczyć z realizmem życia. Zamiast odciągać go od rozpalonego żelaza- do którego biegnie, lepiej pozwolić mu się sparzyć. Przykre doświadczenie, w jego przypadku, będzie skuteczną nauką na przyszłość.

 

19 marca

Osobowość mają zbliżoną do urodzonych w poprzednim dniu. Wyróżniają się ogromną energią życiową i przedsiębiorczością. Ambicja ich jest wprost nienasycona. W swoich poglądach są postępowi i otwarci na wszelkie nowości i nowinki. Odważnie wprowadzają w czyn swoje plany. Potrafią sobie zrażać otoczenie oschłością, ignorancją i uporem. Szkoda, bo przy własnych możliwościach mogliby stać się życiowymi idolami.

Kto urodził się dnia 19 marca, ten jest energiczny, aktywny i ma upodobania demokratyczne.

Lubi wszystko co nowe i postępowe.

Pragnie prowadzić innych za sobą i stać na czele, nie okazując upodobania do zajmowania stanowisk podrzędnych i służenia innym. Chętnie układa różne plany i projekty, ale nie lubi słuchać rad innych ludzi i pragnie zawsze chadzać własnymi drogami, niczym kot. Namiętny, odważny, przedsiębiorczy, okazuje nieraz dużo uporu. Lubi wszystko co świeże, nowe i postępowe, a do każdego zadania jakie mu życie podsuwa, zabiera się z energią, zapałem i zdecydowaniem. Ambitny pragnie się wybić i osiągnąć uznanie. Lubi zmieniać otoczenie, nie wykazując zbyt silnych instynktów rodzinnych. W każdej sytuacji życiowej potrafi dać sobie radę i szybko się odnaleźć. Wyjątkowo nadaje się do wszelkiej pracy umysłowej, polityki i przemysłu. Okazuje nieraz dużo niepokoju i działa bez zastanowienia, zbyt pośpiesznie i gwałtownie. Są to najczęstsze przyczyny jego niepowodzeń życiowych. Przy tym wszystkim jest bardzo wrażliwy, przejmujący się i posiada zdolność łączenia się myślami i uczuciami z innymi. W głębi duszy życzy wszystkim jak najlepiej. Chętnie przebacza ludziom ich błędy i pomyłki- to właśnie dzięki temu może stać się dobrym wychowawcą w najwyższym znaczeniu tego słowa. Natura takiego człowieka jest jednak dość dziwaczna. Z jednej bowiem strony, pragnie okazać swą serdeczność i poświecenie, a z drugiej znowu - odczuwa zbyt mało zaufania do innych, o ile chodzi o sprawy życiowe. Do całkowitego własnego rozwoju potrzebuje spokoju i harmonii. Ma stałe przyzwyczajenia, interesuje się szczegółami, lubi komfort i użycie. Mimo swego dążenia do samodzielności, podlega silnemu wpływowi innych ludzi, co powoduje jego zmienne koleje losów. Już w młodości dotykają go nieraz wszelakie przeciwności życiowe. Co mu grozi? Że jego umysł zamknie się w mizantropijnym odosobnieniu i bierności wobec zadań życia. Do czego powinien dążyć? do kierowania się w życiu większą wolą i rozsądkiem, aniżeli uczuciami oraz do nie poddawania się wpływowi innych ludzi i nie odstępowania od swoich żelaznych zasad.

Share

Komentarze   

 
+1 #1 Counter Strike CSS 2014-07-13 14:59
Podoba mi się tutaj, super stronka. Pozdrawiam
Cytować
 

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież

Ostatnie komentarze

Partnerzy